Σωκ. Ι. Τσιβανόπουλος
Ιστορία των αρχαίων ανατολικών εθνών και του ελληνικού έθνους μέχρι της ρωμαϊκής κατακτήσεως. Προς χρήσιν των μαθητών της Α' και Β΄ Τάξεως του Γυμνασίου.
[1888]