Μ. Ράλλης
Φυσιογραφίας βιβλίον τρίτον, ζωολογία, προς χρήσιν των Αστικών, Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1888]