Π. Παυλάτος
Εγχειρίδιον Β΄ των ιερών μαθημάτων προς χρήσιν των μαθητών της Β΄ τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1888, 4th edition]