Δημήτριος Παπαθεοδώρου
Γενική ιστορία διηρημένη εις τέσσερας τόμους προς χρήσιν των μαθητών των Γυμνασίων, τόμος πρώτος
[1888]