Δημήτριος Παππαγεωργίου
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων
[1888]