Ιγνάτιος Μοσχάκης
Χριστιανική κατήχησις προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1888]