Δημοσθένης Κυριάκος
Βίοι ενδόξων ανδρών της αρχαίας Ελλάδος, προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως του Ελληνικού σχολείου
[1888]