Μαργαρίτης Γ. Δημίτσας
Εγχειρίδιον της Φυσικής και Πολιτικής Γεωγραφίας, μετά 6 στατιστικών πινάκων, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1888]