Γεώργιος Δ. Ζηκίδης
Γραμματική ομηρική προς χρήσιν των εν τοις Γυμνασίοις μαθητών και των φιλολόγων
[1889]