Α. Ζ. Στεφανόπολις
Εκλογή τεμαχίων Γάλλων λογογράφων και ποιητών, τόμος τέταρτος, προς χρήσιν των μαθητών της Δ΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1890]