Ξενοφών, Δ. Η. Κυριακόπουλος (σχόλια)
Ελληνική χρηστομάθεια τόμος Β΄ -τεύχος Β΄ περιέχουσα Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασιν βιβλίον Γ΄ και Δ΄ προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και των Παρθεναγωγείων μετά σημειώσεων ερμηνευτικών, ιστορικών και παιδαγωγικών
[1901]