Δημήτριος Παππαγεωργίου
Διδακτική γραμματική του πεζού αττικού λόγου εγκριθείσα εν τοις διαγωνισμοίς των ετών 1894, 1895, 1896 και 1902 προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1902, 11th edition]