Ξενοφών, Δ. Η. Κυριακόπουλος (σχόλια)
Ελληνική χρηστομάθεια περιέχουσα Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασιν μέρη κατ΄ εκλογήν εκ των τεσσάρων πρώτων βιβλίων κατά το πρόγραμμα και τας επισήμους οδηγίας του Υπουργείου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων τόμος Β΄
[1902, 2nd edition]