Ιωάννης Κ. Κοφινιώτης
Ιστορία του ελληνικού έθνους προς χρήσιν των μαθητών της Α΄ τάξεως των Ελληνικών Σχολείων (ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Μαντινεία μάχης)
[1902]