Ευάγγελος Ε. Κοφινιώτης (επιμ.)
Ανθολόγιον ήτοι εκλογή κειμένου εκ των ομαλών πεζογράφων της αρχαίας γλώσσης προς χρήσιν της πέμπτης και έκτης τάξεως των πλήρων σχολείων
[1902]