Γεώργιος Μεταξάς, Νικόλαος Μεταξάς
Γεωγραφία-Άτλας, Φυσική και Πολιτική, συνταχθείσα κατά την νέαν διοικητικήν διαίρεσιν του κράτους, προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων αμφοτέρων των φύλων
[1902]