Σπυρίδων Θ. Ανδρουτσέλλης
Γενική γεωγραφία φυσική και πολιτική, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, μετά εικόνων και γεωγραφικών χαρτών
[1902]