Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον Ζωολογίας, περιέχον και πλήρη ανθρωπολογία μεθ΄ υγιεινής, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων και προς αυτομάθειαν.
[1903, 2nd edition]