Γεώργιος Μεταξάς
Γεωγραφία-Άτλας, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1903, 3rd edition]