Νικόλαος Κ. Τσολεκίδης, Μιχαήλ Αναγνωστόπουλος
Γενική Γεωγραφία, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, μετά εικόνων και γεωγραφικών χαρτών
[1903]