Νικ. Παπαπαναγιώτου
Βιβλίον απαγγελίας, ήτοι συλλογή παιδαγωγικών ασμάτων και ποιημάτων, κατά τα επίσημα αναλυτικά προγράμματα των μαθητών της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, προς χρήσιν των εις τα σχολεία της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως φοιτώντων, τεύχος πρώτον, δια την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξιν
[1904]