Ευάγγελος Ε. Κοφινιώτης (επιμ.)
Ανθολόγιον ήτοι εκλογή κειμένου εκ των ομαλών πεζογράφων της αρχαίας γλώσσης προς χρήσιν της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των πλήρων σχολείων
[1904]