Α. Σιώρος
Cours elementaire de grammaire pratique de la langue francaise = Στοιχειώδης πρακτική γραμματική της γαλλικής γλώσσης, γαλλιστί και ελληνιστί κατ΄ ερωταπόκρισιν μετά γυμνασμάτων και ομώνυμων, Προς χρήσιν των Ελληνικών σχολών αμφότερων των φύλων
[1904]