Θεόδωρος Γ. Χρυσανθακόπουλος
Γεωγραφία προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1905]