Δημοσθένης, Νικόλαος Χ. Καραβάς (σχόλια)
Δημοσθένους Κατά Φιλίππου Γ΄ και Δ΄
[1905, 2nd edition]