Παναγιώτης Γ. Τσιλήθρας
Μεθοδικόν εγχειρίδιον Φυσικής Ιστορίας, προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1906, 3rd edition]