Δημήτριος Η. Κυριακόπουλος, Γεώργιος Δ. Ζηκίδης (επιμ.)
Διδακτική γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και ιδία της αττικής διαλέκτου, προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων, διά την πενταετίαν 1904-1909
[1906]