Δημήτριος Η. Κυριακόπουλος
Ανώμαλα ρήματα της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1906]