Π. Καρολίδης
Εγχειρίδιον βυζαντινής ιστορίας μετά των κυριοτάτων κεφαλαίων της λοιπής μεσαιωνικής ιστορίας προς χρήσιν των φοιτητών της φιλολογίας
[1906]