Ιωάννης Σ. Σαρρής
Γενική γεωγραφία, Φυσική και Πολιτική, μετά σχημάτων, εικόνων και πινάκων, προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων
[1906, 3rd edition]