Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Γεωγραφία φυσική και πολιτική, του βασιλείου της Ελλάδος, διά την Γ΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1909]