Κωνσταντίνος Μητσόπουλος
Γεωγραφία φυσική και πολιτική της Ευρώπης πλην του Ελληνικού Βασιλείου, διά την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1909]