Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός
Στοιχειώδης εκκλησιαστική ιστορία
[1909]