Γεώργιος Ι. Δέρβος
Ερμηνεία περικοπών των επιστολών και των πράξεων των Αποστόλων προς χρήσιν της Β΄ τάξεως του Γυμνασίου
[1909]