Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ελληνική ιστορία από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 146 π. Χ. διά την Α΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1909]