Πλάτων Κριτόβουλος
Αναγνώσματα της νέας και αρχαίας ελληνικής γλώσσης προς χρήσιν των Αστικών Σχολών και Παρθεναγωγείων έτος σχολικόν ΣΤ΄ δια την τελευταίαν τάξιν των Αστικών ή Β΄ των Ελληνικών Σχολείων
[1910]