Νικόλαος Κ. Γερμανός
Εγχειρίδιον Ζωολογίας, προς χρήσιν των Γυμνασίων, Διδασκαλείων και Παρθεναγωγείων
[1909]