Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ιστορία ελληνική από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της εν Ιψώ μάχης δια την Α΄ τάξιν του Γυμνασίου
[1913]