Κωνσταντίνος Σ. Κατεβαίνης
Συντακτικόν της ελληνικής γλώσσης μάλιστα δε της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1913, 12th edition]