Ξενοφών, Εμμανουήλ Γ. Παντελάκης (σχόλια)
Ελληνική χρηστομάθεια κατά τας νεωτάτας διδακτικάς μεθόδους τόμος Γ΄ Ξενοφώντος Ελληνικών και Κύρου Παιδείας μέρη κατ' εκλογήν
[1914, 2nd edition]