Π. Ψαράς
Νέα πρακτική μέθοδος προς ταχείαν και ακριβή εκμάθησιν της αγγλικής γλώσσης κατά το σύστημα Gaspey - Otto - Sauer και επί τη βάσει της μεθόδου A. Mauron
[1915, 5th edition]