Νικόλαος Χ. Κοκκολάτος
Στοιχεία σωματολογίας και υγιεινής προς χρήσιν των ανωτέρων τάξεων των δημοτικών και Ελληνικών Σχολείων
[1916, 3rd edition]