Θεόκριτος, Χρ. Β. Λώλος (σχόλια)
Θεοκρίτου Ειδύλλια τα διδασκόμενα εν τω Γυμνασίω μετά καταλλήλων εισαγωγών, αναλύσεων, σχολίων και ερμηνείας
[1916]