Νικόλαος Ι. Βραχνός
Ιστορία ελληνική, ρωμαϊκή, βυζαντιακή δια την Β΄ τάξιν των Ελληνικών Σχολείων και ανωτέρων Παρθεναγωγείων
[1916, 13th edition]