Δημήτριος Η. Κυριακόπουλος
Γεωγραφία της Παλαιάς και Νέας Ελλάδος συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του Υπουργείου της παιδείας προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων εν γένει
[1918]