Θουκυδίδης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Θουκυδίδου Το πρώτον βιβλίον κατ΄ εκλογήν εκδοθέν δια την Β΄ και Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1919, 3rd edition]