Γεώργιος Σωτηριάδης
Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης και τετάρτης τάξεως των Δημοτικών Σχολείων και Παρθεναγωγείων
[1920]