Ιωάννης Θ. Ρώσσης (μετάφραση)
Σχολική μετάφρασις Δημοσθένους κατά Φιλίππου Β΄ προς χρήσιν των μαθητών της τρίτης τάξεως των τετραταξίων Γυμνασίων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της Μέσης Εκπαιδεύσεως