Νικόλαος Μεταξάς
Γεωγραφία, Φυσική και Πολιτική εγκεκριμένη κατά τον ΒΤΓ΄ νόμον, Τεύχος Γ΄, προς χρήσιν των μαθητών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεως των πλήρων Δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων, συνταχθείσα κατά το νέον αναλυτικόν πρόγραμμα του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
[1920, 9th edition]