Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός
Χριστιανική ηθική προς χρήσιν των Γυμνασίων
[1920]